АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

При използването на биопродукти «AgroBioStim» Вие получавате максимална реколта от висококачествена и екологично чиста продукция, при минимални разходи.

 

 

КОМПАНИЯ «АгроБиоСтим» ООД ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

"АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна

ПШЕНИЦА

(Triticum L.)

 

    Пшеницата се отглежда във всички окръзи на страната. Най-добри са условията за развитието й в Добруджа. Развива се добре на богати на хранителни вещества, дълбоки, структурни и с добър воден режим почви.

 

    От застъпените у нас почвени типове най-подходящи са черноземите – типични, карбонатни, оподзолени, слабо излужени – черноземите смолници. Съдържанието на хумус в тях е в границите от 2 до 4%. Почвите от групата на нечерноземните – канелени горски, ливадно-канелени, тъмносиви, сиви и светли горски, кафяви горски и алувиални – се нареждат на второто място. Те иман по-слабо развити хумусно-акулумативен хоризонт и подорница. Съдържанието на хумус е 1-2%. Запасеността с основните хранителни вещества е също малка. На тези почви не може да се получи добив, какъвто се получава при първата група. Тук при торенето трябва да се внасят още по-големи количества от органични торове, за да се доведе състоянието до средната и добра запасеност на хранителните вещества. Органо-минералните торове и биостимулатори се прилагат като третиране на семената, третиране на посева или комбинирано.

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОПРОДУКТИ «AgroBioStim» ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПШЕНИЦАТА.

 

ПОДГОТОВКА НА СЕМЕНАТА

 

    С предварителна подготовка на семената се цели по-бързото им поникване, бързото развитие на кореновата система, бързото им развиване в растения и по-добро предпазване на младите растения от заболявания.

 

    Обработка на семената. Предназначените за засяване семена трябва да произхождат от най-подходящите за района основни и допълнителни сортове. За поддържане на чистотата и биологична ценност на семената е необходимо през 3-4 години те да се сменят, като се вземат семена от елитни посеви. Подготовката на семенния материал се състои в почистване, сортиране и обеззаразяване. Почистването се извършва, за да се доведе до 1 клас с чистота над 99%. Чрез сортирането се избират едрите зърна.

 

    Обеззаразяването на семената срещу главня и заболявания третира с препарати, съвместно със Натурален Стимулатор за семена «ЖИТНИ КУЛТУРИ» в доза 100 мл/4-5 л вода, за 100 кг посевен материал:

    • стимулира кълняемост, кълняемата енергия и дружно поникване на семената (виж. Полеви изпитания: Зимна пшеница - 5-6);
    • обогатява ризосферната зона на младите коренчета с хранителни вещества в т.ч. и бързо усвоими органични вещества, фулвокиселини, аминокиселини и микроелементи в хелатна форма;
            • увеличава кореновата маса до два пъти в сравнение с традиционните технологии (виж. Полеви изпитания: Зимна пшеница);
            • повишава съпротивителни способности на кореново гниене и други болести причинени от почвени патогени;
            • увеличава съпротивляемост на младите растенията към неблагоприятни агроклиматични фактори в началните фази на развитието.

 

 

 

    Натурален Стимулатор «ЖИТНИ КУЛТУРИ» приложен в комбинация с фунгициди при обеззаразяване на семена подобрява (до 30%) крайния фунгицидни ефект.

 

 

ПОДХРАНВАНЕ ПРЕЗ ВЕГЕТАЦИЯТА

 

ОСНОВНО ТОРЕНЕ

 

    Провежда се при обработката на почвата срещу предшественика на пшеницата с 3-4 тон/дка органичен тор или с 30-40 кг/дка Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» и минерални торове. Пшеницата се тори най-вече с минерални торове, а също така и с течни органо-минерални торове и биостимулатори. От минерални торове най-често се прилага азот с норми 8–12 кг/дка активно вещество (30-40 кг/дка Амониева селитра) и фосфор с норми до 10 кг/дка активно вечество. Фосфорът се внася преди първата обработка на почвата, а азотът най-често под формата на ранно пролетно подхранване (януари — март) или дробно (1/3 предсеитбено и 2/3 като подхранване). Калиево торене се прилага в редки случаи.

 

    При използване на биопродукти «AgroBioStim» торене с азотни, калиеви и магнезиеви торове трябва да намали до 50% от средните норми за торене. При отглеждане на экологично чисти продукти трябва да тори само с Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» в доза 30-40 кг/дка.

 • Предсеитбено торене – 20-25 кг/дка «Амониева селитра».
 • Есенно подхранване – 250 мл/дка «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ЕСЕН».
 • Пролетно подхранване – 300 мл/дка «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ПРОЛЕТ».

 

    Оскъдното снабдяване на растенията дори с един хранителен елемент води до намаление на добивите, а следователно и на приходите на производителя. За да разчита на добри стопански резултати – трябва да осигури хармонично хранене на растенията чрез подходящо торене. Най-удобно средство за постигане на тази цел са комбинирани, органо-минералени биоторове «AgroBioStim».

    Братенето най-силно протича през есента, когато се разрастват заложените през ембрионалния период пъпки за странично разклоняване, а по слабо – през пролетта. Трябва да се има предвид, че пролетното братене е не-продуктивно. Братенето спомога за увеличаване на асимилиращата поверхност още в начало на развитието и за по-пълно използуване на растежните фактори през есенния период. Братенето създава възможност да се увеличи общата продукция от единица площ. В този период пшеницата се нуждае от малки количества азот и по-високи фосфор и калий. Есенно листно подхранване с «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ЕСЕН» във фаза 3-ти лист на културите (при формиране възел на братене) в доза 250 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка.

 

    Ефект от есенно листно торене:

 • стимулира формирането възела на братене и образуване 8-10 и повече продуктивни братя (виж. Полеви изпитания: Зимна пшеница);
            • укрепва имунната система на младите растения;
            • осигурява зимен почвен запас от хранителни вещества и гарантира оптимално хранене преди зимния период;
            • натрупване на голямо количество асимилати в растенията които предпазва посева от измръзване и други зимни повреди. Зимни повреди в някои случаи може да намалят силно реколтата и дори да се окажат фатални за развитието й (виж. Полеви изпитания: Зимна пшеница 1-6)

 

 

    Есенно листно подхранване може да се комбинират с инсектициди за борба срещу неприятелите (житен бегач, хесенска муха и др.). Есенно подхранване следва да се извършва при слабо братене, когато не слагат фосфорни торове и при недостиг на калий.

 

    Неблагоприятните условия през зимата се отразяват неблагоприятно върху растежа и развитието на посевите. След тежки зими посевите са слаби, изтощени и редки и имат нужда от хранителни вещества и предимно от азот. Листно подхранване рано напролет с бързодействуващ «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ПРОЛЕТ» в доза 300 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка съвместно с хербицид – голяма полза за растенията:

         • бързо възстановя преболедували или боледуващи растения;
         • преодоляване на неблагоприятните последствия от едностранчивото азотно торене;
         • компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи;
         • стимулира имунната система на растенията;
         • повишава активността на фотосинтезата;
         • чувствително подтиска появата на брашнестата мана (до 70%), фуразийните заболявания (до 40%), бактериозите (до 60%) и други бактериални и вирусни болести;
         • увеличава устойчивостта на растенията към раннопролетните засушавания или прекомерната влага, както и температурните колебания (виж. Полеви изпитания: Зимна пшеница 1-4);
         • растенията натрупват достатъчно растителна маса и формират клас с много класчета и цветчета;
         • увеличава се броят на зърната (до 96-98 бр.) в класа (виж. Полеви изпитания: Зимна пшеница 2-4);
 • повишава устойчивостта към полягане;
 • при съвместното приложение с хербицидите при житните култури е възможно дозата на последните да се намали с 30%, което има значителен екологичен и икономически ефект;
 • неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата.

 

    Първо се подхранват късните и слабо развити посеви, които не са получили азот през есента. При дефицит на микроелементи се прилага и натурален микротор «МИКРО ХУМАТ» или «НАТУРАЛНИ МИКРОТОРОВЕ». Обработката на посеви заедно с хербициди е препоръчително, тъй като ОМ Тор стимулира растежните и формообразувателни процеси след зимно-пролетните стресове (преовлажняване и ранно пролетните суши), както и преодоляването на стресовите периоди след пръскане с хербициди.

 

    При добре развити посеви и достатъчна обеспеченост с хранителни вещества, се практикува и коригиращо (дополнително) листно подхранване във фаза «изкласяване» с «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ПРОЛЕТ» в доза 250-300 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка, в комбинация с фунгицид или инсектицид, с което се създават предпоставки за повишаване на добивите с над 30-60% и качеството на реколтата:

 

 

            • повишаване на въглехидрати и белтъчното съдържание;
            • увеличава съдържанието на глутен (над 1,5% и повече) при пшеницата, както и нейното хектолитрово тегло;
            • подобряване на хлебопекарните качества на пшеничното зърно.

 

 

 

    Корегиращо листно подхранване е задължително на леки, кисели почви, които се характеризират със слаба запасеност с хранителни вещества; ако посевът страда от недостиг на азот и показва явни признаци на азотен глад (бледи листа – хлорозата обхваща целия лист, проявявайки се най-напред по старите листа); при реално очакван по-висок добив (оптимална плътност на посева, добре балансиран хранителен режим, достатъчни запаси от влага, добро фитосанитарно състояние).

 

    Препоръчва се внасянето на ОМ Тор с въздушна техника: 300-350 мл/дка с 3-5 л работен разтвор/дка.

 

    Третиране на посеви с натурален микротор «МИКРО ХУМАТ» или подхранване с «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК» обеспечава растенията на всички необходими макро и микроелементи, защото ОМ Торове е с високо съдържание на цинк и манган в лесно усвоими форми, бор и молибден.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Плодородието на почвата влияе върху определянето на нормите (дози) за листно подхранване с ОМ Тор:

 

            • при плодородните високохумусни и с добра минерализационна способност почви високи добиви се получават с умерени дози на ОМ Тор (150-200 мл/дка);
            • на нискохумусни почви, но с мощен профил и добри водно-физични свойства, тъмносиви и сиви горски почви и смолници, с високи дози на ОМ Тор (250-300 мл/дка);
            • на слабомощни, ерозирани и неразвити почви, с ограничени възможности за съхранение на влагата трябва да се прилагат по-високи дози на ОМ Тор (300-350 мл/дка).

 

    При посеви, в които растенията имат по 4-5 братя, но не са торени предсеитбено с азот, не трябва да се допуска фаза вретенене да започне в условията на хранителен дефицит!

    При гъсти посеви, прораснали и с опасност от полягане и нападение от болести, норми се повишават!

    На леки почви, при слаби валежи или засушавания, използването на високи дози на ОМ Тор е най-ефективно!

 

 

При използването на висока агротехника и технология на прилагане на биопродуктите «AgroBioStim» за отглеждане на пшеницата Вие ще получите високи резултати, а имено:

 

    1. Увеличаване на добива.

    Многобройни проучвания показват, че внесените срещу предшествениците органични и минерални торове повишават с 30-40% добива от пшеницата. При прилагане на биопродукти «AgroBioStim» добивите се увеличава още на 40-60% и повече (виж. Полеви изпитания: Зимна пшеница).

    2. Качествени показатели.

    Вие отглеждате екологично чисти продукти, с изключително добри хлебопекарните качества и голям процент на въглехидрати, белтъци, мазнини и минерални соли. Биопродукти «AgroBioStim» притежава способността да ограничава достъпа на нитратите и тежки метали в продукцията.

    3. Защита срещу болести.

    Биопродуктите «AgroBioStim» предпазва растенията от бактериални и гъбични заболявания, тъй като не само стимулира имуната система на растенията но и притежава високи фунгицидни свойства. Растенията са устойчиви на брашниста мана, фуразийните заболявания, бактериозите, кореново стъблено гниене и други бактериални и гъбични заболявания. След боледуване на растенията те бързо се възстановяват, растат силни и здрави, което пък от своя страна се явява гарант за получаване на отлични добиви.

    Биопродуктите «AgroBioStim» компенсира отрицателния ефект от влиянието на стресовите и климатични фактори.

 

    4. Подобряване на почвата.

    Използването на биопродуктите «AgroBioStim» намалява токсичното въздействие на остатъчни количества хербициди в почвата и едновременно повишава качествените показатели на почвата – плодородие, структура и влагозадържаща способност.

    Биопродуктите «AgroBioStim» ускорява разграждането на растителните остатъците от предигодишните култури (житни, царевица, маслодайни) спомагайки за образуването на хумус в почвата. Това му свойство може да се използува успешно за решаването на въпроса с оставащата след жътвата ненужна слама, която вместо да бъде изгаряна или извличана, след като се напръска може да бъде заорана и така да отпадне нуждата от есенно органично торене. В почвата започва възстановителен органичен процес и активизира образуването на естествен хумус.

Зърнено-житни култури, пшеница, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на зимна пшеницата, торове, тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена.
Зърнено-житни култури, пшеница, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на зимна пшеницата, торове, тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена.
Зърнено-житни култури, пшеница, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на зимна пшеницата, торове, тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена.
Зърнено-житни култури, пшеница, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на зимна пшеницата, торове, тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена.
Зърнено-житни култури, пшеница, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на зимна пшеницата, торове, тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена.
Зърнено-житни култури, пшеница, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на зимна пшеницата, торове, тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена.